ПРЕДМЕТ

 1. Тези общи условия регулират отношенията между „Дрийм Студио“ ЕООД, ЕИК 107583300, със седалище и адрес на управление в гр. Габрово, ул. Орловска 70, представлявано от управителите Александър Иванов Божинов, наричано по-долу за краткост Доставчик или Dream Shop, и потребителите – дееспособни физически или надлежно и валидно регистрирани юридически лица, наричани по-долу Ползватели, които се регистрират и използват Услугите.

УСЛУГИ И АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

 1. Услугите предоставяни от Доставчика представляват:
  1. право за използване на платформа на Доставчика за създаване на Онлайн Магазин и
  2. Споделен Хостинг, в пакет, срещу определена цена, дължима от Ползвателя на база избран от него абонаментен план.
 2. Цената на предоставяните Услуги се определя в зависимост от избрания от Ползвателя абонаментен план.
  1. Информация за абонаментните планове и включения в тях пакет услуги е достъпна на адрес: https://dreamshop.io/tenants/plans
  2. Всички въпроси относно Услугите можете да задавате на: support@dreamshop.io
  3. Ползвателят заплаща цената на Услугите в началото на всеки абонаментен период, като абонаментният период може да е определен на месечна или годишна база. След получаване на плащане на абонаментна цена и всички необходими данни за фактура, ако същите не са били предоставени при създаване на Личния профил, Доставчикът изпраща на Ползвателя електронна фактура на email адреса, посочен от Ползвателя. Последният се съгласява и приема електронната фактура като достатъчен и валиден документ, въз основа на който може да бъде извършеното плащане. В тази връзка е изключително важно да посочите валиден, правилен и актуален email адрес.
  4. Ползвателят е длъжен да заплаща цената за Услугите чрез кредитна или дебитна карта.
  5. Публикуваните на сайта на Доставчика цени са с включен ДДС.
  6. Доставчикът потвърждава получаването на плащането, чрез активиране на Услугите и не носи отговорност, ако Ползвателят не е посочил валиден email адрес или не получи фактурата по друга причина, за която Доставчикът не отговаря.
  7. С приемане на тези Общи условия, Ползвателят декларира изрично, че ако не заплати месечната абонаментна цена за даден период и/или за конкретен Онлайн магазин, той не желае да ползва платените услугите по отношение на този Онлайн магазин, или за съответния незаплатен период. Неплащането, дава право на Доставчикът да промени платения абонамент с безплатен, без да дължи на последния уведомление, предизвестие или обезщетение.
  8. Съгласявайки се с тези Общи условия, Ползвателят потвърждава, че използването на Услугите, включително използването на информацията, обработвана или съхранявана от Dream Shop се извършва в съотвествие с т. 14 по-долу.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

 1. За започване на използването на Услугите е необходимо Ползвателят да създаде Личен профил и Онлайн магазин.
 2. За да има достъп до административния панел, чрез който да започне използването на Услугите е необходимо Ползвателят да създаде Личен профил, чрез платформата на Доставчика, като въведе необходимите данни и използва бутон „Създай магазин“. Едновременно със създаването на Личен профил се генерира и уникален клиентски код на всеки Ползвател, който служи за идентификация на последния и за статистически цели.
  1. След като въведе данните посочени във всяко поле Ползвателят извършва потвърждение чрез натискане на бутон „Изпрати“. Преди завършване на процедурата по регистрация Ползвателят следва да се запознае и потвърди, че е съгласен с тези Общи условия. С попълване на данните си и натискане на бутона "Изпрати" Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
  2. След като Личният профил бъде създаден и ако бъде спазена останалата част от процедурата от тези Общи условия.
  3. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията. С активиране на регистрацията от страна на Ползвателя между него и Доставчика възникват договорни отношения във връзка с ползването и предоставянето на Услугите.
  4. Доставчикът не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
 1. След създаване на акаунт, Ползвателят може да създаде своя Онлайн магазин, като използва бутон „Създай магазин“.
  1. При създаването на Онлайн магазин Ползвателят трябва да посочи името на магазина.
  2. С натискането на бутона „Изпрати“ Ползвателят създава свой Онлайн магазин при общите разпоредби на тези Общи условия и сключва индивидуален договор за създаването на конкретния Онлайн магазин.
  3. За създаването на Онлайн магазина Ползвателят получава потвърждение по електронната поща, посочена при създаването на неговия Личен профил, съгласно т. 4. по-горе.
  4. За стартирането на Онлайн магазина е необходимо Ползвателят да използва паролата за достъп до своя акаунт. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
  5. За избягване на всякакво съмнение, страните се договарят, че Доставчикът предоставя на Ползвателя Онлайн магазин без съдържание, като Ползвателят следва сам да въведе наименованието, описанието и цената на предлаганите от него Продукти, както и да прикачи изображения на Продуктите, включително да създаде индивидуален дизайн и цялостна концепция на Онлай магазина, собствени маркетингови инструменти, индивидуални условия за покупко-продажба и всичко друго, което се окаже необходимо за стартирането и законосъобразната работа на Онлайн магазина.
   1. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация относно Продуктите и останалото съдържание в Онлайн магазина е на регистрирания Ползвател. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за публикуваната от Ползвателя информация, текстове, изображения и материали и за тяхното съотвествие с приложимото законодателство.
   2. Доставчикът ще счита за свой контрагент, лицето посочено като титуляр на Личния профил. Това лице ще бъде ползвател и на всички други профили, които Доставчикът ще създаде и предостави на Ползвателя във връзка с ползването на услугата.
   3. В случай, че едно лице създаде Личен профил, в качеството си на служител и в кръга на своите трудови задължения, за титуляр на Личния профил се счита работодателя. В тази връзка, служителят, създавайки Личен профил на своя работодател, с тези Общи условия декларира, че е надлежно оправомощен за това от своя работодател.
   4. В случай на спор относно собствеността на Личен профил, Доставчикът ще счита за свой контрагент лицето, от чията кредитна или дебитна карта е заплатен абонаментният план, като за целите на изясняването на спора, Доставчикът си запазва правото да изисква предоставянето и на всякакви други документи, доказващи правата на страните. До изясняване на спора, Доставчикът по своя преценка може временно да спре достъпът до даден Личен профил.
  6. Тъй като Доставчикът не предлага и не продава Продуктите на крайните потребители на Онлайн магазина, той не носи отговорност за продажбата, заплащането, доставките, рекламациите и връщането на Продуктите, поръчани от Крайните потребители на Онлайн магазина, за което носи отговорност Ползвателят.
  7. Тъй като Доставчикът не предлага и не продава Продуктите на крайните потребители на Онлайн магазина, той не носи отговорност към крайните потребители на Онлайн магазина по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, тъй като не е търговец или доставчик на продаваните Продукти, а само предлага услуга по създаване и поддръжка на онлайн магазина на Потребителя.
  8. Ползвателят е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации за законосъобразната продажбата на Продуктите чрез Онлайн магазина.
  9. Ползвателят е длъжен да не модифицира и да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Ползватели да използват платформата за Онлайн магазини.
  10. Ползвателят се съгласява, че при възникнал спор с трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на Доставчика, Ползвателят се задължава да обезщети Доставчика за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на клиента, включително когато Потребителят е посочил неверни данни в онлайн магазина, нарушил е правата на потребителите, авторските права на трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и други законови изисквания и разпоредби и пр.
  11. Ползвателят потвърждава че е запознат, че Услугите могат да бъдат предоставяни на неограничен кръг лица, включително на конкуренти на Ползвателя и е съгласен с това.

СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 1. Услугите, предоставяни от Доставчика на Ползвателя включват следното:
  1. Предоставяне на различни възможности за публкуване и менажиране на публикации, включително чрез създаване и поддръжка на Онлайн магазин, осигуряване на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация и да съхранява информацията относно цитираните по-горе създадени от него Онлайн магазини;
  2. Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията на създадените от него Онлайн магазини и споделена на предоставеното пространство;
  3. Предоставяне на споделен хостинг.
  4. Предоставяне на техническа поддръжка на Услугите. Тази услуга е достъпна само за Ползвателите, използващи платен абонаментен план и се предоставя посредством електронна поща.
  5. В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно тези Общи условия, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на Услугите, включително да премахне от собствените си технически устройства информацията на недобросъвестен Ползвател.
  6. Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Услугите Онлайн Магазин.
  7. Ползвателят има право да управлява Услугите единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с предоставеното му име и парола.
  8. Ползвателят има право да споделя информация чрез записването й на предоставеното от Доставчика пространство на сървър, свързан към Интернет.
  9. Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото си оборудване, в рамките на избрания абонаментен план.
  10. Ползвателят има право да използва Услугите - Онлайн магазин и Споделен хостинг, добросъвестно и по предназначение.
  11. При използването на Услугите, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да нарушат цялостта или нормалната работа на системата или да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
  12. Създадените от Ползвателя Онлайн магазини, чрез използване на Услугите, не трябва да създават натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприетото в практиката потребление на Услугите "Споделен хостинг”.
  13. Ползвателят няма право да използва Услугите за създаване на "прокси" и стартиране на резидентни програми.
  14. Ползвателят се задължава да не използва Услугите за следното:
   1. публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите общи условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като: нарушение на авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патенти или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация.
   2. публикуване, разпространение или да предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти;
   3. публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали;
   4. публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
  15. Ползвателят се съгласява да не използва Услугите за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услуга, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугите без предупреждение.
  16. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугите и тяхното управление.
  17. Предоставянето на Услугите не включва предоставянето на име на домейн.
  18. Доставчикът може да предоставя на Ползвателя и други услуги, извън изрично посочените в тези Общи условия.
 1. Ползвателят изрично се съгласява, че с оглед повишаване качеството на Услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ МЕТОДИ И ДОСТАВКИ

 1. Доставчикът дава възможност на Ползвателя сам да избере начините, по които крайните потребители ще заплащат закупените Продукти. Ползвателят избира от интегрираните в технологичната платформа на Dream Shop разплащателни методи. Ползвателят има възможност да избира и резплащателни методи извън интегрираните с Dream Shop платформата ако за това съществува техническа възможност и страните постигнат взаимно приемлива договорка.
 1. За да използва всички предложени начини на плащане, Ползвателят трябва да създаде свои собствени регистрации и акаунти в съответни организации и да ги свърже с онлайн магазина си, като спазва инструкциите, публикувани на страницата на Dream Shop и посочена в тези Общи условия.
 2. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя във връзка с получаване на продажната цена на предлаганите Продукти от крайните клиенти.
 3. Доставчикът дава възможност на Ползвателя сам да избере начините, по които крайните потребители ще получават закупените Продукти. Доставчикът предлага механизъм за изчисляване на цената на транспорта, но не осигурява самия транспорт. Ползвателят носи отговорност за сключване на договор с куриер или осигуряване на друг начин за доставка на Продуктите до крайните потребители. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя и крайните потребители за доставката на Продуктите, закупени чрез Онлайн магазина.
 4. При възникнал проблем с достъпа или ползването на онлайн магазина, Ползвателят ще уведоми Доставчика на следните телефони или email адрес: support@dreamshop.io .

ФОРС МАЖОР

 1. Доставчикът не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форс мажор, или на други причини, различни от програмна грешка, както и когато клиентът или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали онлайн магазина без да спазват тези Общи условия, Общите условия на съответния онлайн магазин, инструкциите за създаване и ползване на Dream Shop указанията на Доставчика или разпоредбите на закона. Доставчика не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на Ползвателя, вследствие на проблем с онлайн магазина.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

 1. Доставчикът е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
 2. С попълването на личните данни Ползвателят потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение и съгласие за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство.
 3. При попълване на данните Ползвателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако Ползвателят е предоставил неверни или непълни данни, Доставчикът не носи отговорност при неизпълнение на поетите ангажименти.
 4. Ползвателят носи отговорност за попълването на чужди лични данни.
 5. Ползвателят изрично дава своето съгласие, че Доставчикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения, по симисъла на българския Закон за електронната тържговия, за да направи запитвания, да провежда анкети или да предлага реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки или услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на непоискани търговски съобщения. С попълването на свои данни Ползвателят дава съгласие на Доставчикът да събира и други данни за Ползвателя и крайните потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от Доставчика за статистически и маркетингови проучвания, както и за подобряване на предоставяните услуги.
 6. Ползвателят се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за събиране на тази информация чрез Общите условия на съответния онлайн магазин.
 7. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес dreamshop.io.
 8. Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен съдържанието/данните, налични на или относно Онлайн магазина (с изключение данните относно кредитни/дебитни карти):
  1. да се прехвърлят и обработват некриптирани,
  2. трансферът на тези данни се извършва през различни мрежи, и
  3. съдържанието/даннити, налични на или относно Онлайн магазина да се преработват/обработват за целите на адаптирането им към техническите изисквания на отделните мрежи или устройства, през които преминава информацията.
 9. Информацията относно кредитни/дебитни карти се обработва и трансферира само в криптиран вид.
 10. Изразявайки съгласие с тези Общи условия, Ползвателят потвърждава, че е уведомен и дава изричното си съгласие, по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), личните му данни, които е предоставил на Доставчика или до които последният е получил достъп, да бъдат обработвани и съхранявани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Личните данни ще се обработват и съхраняват както във връзка със сключването и изпълнението на договореностите между страните по повод ползването на Услугите, така и за други законни цели, включително, но не само с цел:
  1. извършване на директен маркетинг – предлагане на Ползвателя в бъдеще на стоки или услуги на Доставчика или на трети лица по пощата, чрез телефон, чрез изпращане на кратко телефонно съобщение (sms) или по друг директен начин, доколкото Ползвателят е приел това изразявайки съгласие с тези Общи условия;
  2. извършване на пазарни проучвания или на отчитането на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от Доставчика дейност;
  3. извършване на различни изчисления за статистически цели.
 11. Изразявайки съгласие с тези Общи условия Ползвателят удостоверява, че е уведомен и е съгласен личните му данни да бъдат разкривани, предоставяни или предавани за обработване на трети лица, независимо от това дали същите са със седалище в държава - членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство или извън тях, като под трети лица тук се има предвид такива, които по възлагане от Доставчика изпълняват определени дейности или операции, свързани с действията по т.23 по-горе, а така също със сключване, изпълнение или прекратяване на договора относно ползването на Услугите. Горното съгласие за обработване на лични данни важи и в случай, че Ползвателят не влезне в договорни правоотношения с Доставчика поради каквато и да е друга причина.
 12. Ползвателят има право на достъп до своите лични данни, съхранявани от Доставчика, както и право да иска тяхното изменение, актуализация, заличаване, коригиране или блокиране, ако обработването не отговаря на изискванията на действащото законодателство. Ползвателят има право да поиска от Доставчика да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Ползвателят има право да възрази пред Доставчика срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на Ползвателя няма повече да бъдат обработвани. Ползвателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от негово име за целите на директния маркетинг, като може да възрази срещу такова разкриване или използване. Правата по настоящата разпоредба се упражняват на адрес dreamshop.io.

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

 1. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия на Ползвателя представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 1. Ползвателят няма право да добавя/конфигурира в контролния панел домейни или поддомейни, над които няма право на ползване, контрол и управление.
 2. Ползвателят се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система. Доставчикът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.
 3. Доставчикът си запазва правото да прекрати предоставянето на Услугите за Ползватели, чиито онлайн магазини причиняват натоварвания, или поради други събития, които нарушават нормалната работа на Онлайн магазина.
 4. Когато Ползвателят предостави достъп за ползване и управление на неговия Онлайн магазин на трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои.
 5. Ползвателят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Онлайн магазина (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Личен профил и в неговия Онлайн магазин.
 6. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да преустанови достъпа на Ползвателя до Онлайн магазина, ако Ползвателят нарушава Общите условия или закона, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни на Ползвателя или други вреди.
 7. Ползвателят се задължава, без изричното писмено съгласие на Доставчика, да не копира, изменя, конфигурира, продава или препродава Услугите в цялост или частично.
 8. Нарушаването на тези Общи условия може да доведе до временно или постоянно прекратяване на услугите и преустановяване на достъпа на Ползвателя до Онлайн магазина, без Доставчикът да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение на Ползвателя.
 9. При горните условия Доставчикът може по своя преценка да премахне отделни материали от онлайн магазина на Ползвателя вместо да прекрати изцяло ползването му от Ползвателя.
 10. По собствена преценка, Доставчикът има право, вместо да прекрати Услугите, да изиска от Ползватлеля да отстрани нарушението, като Ползвателят е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението, ако Доставчикът не е посочил друг срок.
 11. Във всички случаи Ползвателят дължи на Доставчика обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.

СИГНАЛИ И ОПЛАКВАНИЯ

 1. Ползвателят има право да подаде оплакване, ако услугите на Dream Shop не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за Ползвателя, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.
 2. Адресът за подаване на оплакване е писмена форма е: гр. Варна, ул. Александър Дякович 45, вх. В, ет.2 офис 7.
 3. Адресът за подаване на оплакване в електронна форма е support@dreamshop.io.
 4. Срокът за подаване на оплакване е 3 дни от събитието.
 5. Екипът на Доставчикът ще разгледа надлежно подадените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Ползвателя.

АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Цялото съдържание на платформата Dream Shop включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код (без тези, които са въведени и приложени от Ползвателя във връзка с предлаганите от него Продукти), са със запазени авторски права. Те принадлежат на Доставчика или той има отстъпени права за тяхното използване и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им без получаване на необходимото за това право представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 2. В случай на неизпълнение Доставчикът има право незабавно да прекрати ползването на онлайн магазина от клиента без уведомление или предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Ползвателя.
 3. Ползвателят се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Доставчика.
 4. Доставчикът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на онлайн магазина.
 5. Доставчикът има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.
 6. В тези случаи Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Ползвателите.
 7. С попълването на данните и координати за връзка Ползвателят дава изричното си съгласие Доставчикът да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които Ползвателят е посочил координати за връзка, както и че Ползвателят има съгласието на клиента да предоставя неговите данни и координати за връзка на Доставчикът.
 8. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава Доставчикът да осъществи контакт с Ползвателя.
 9. С приемането на тези Общи условия Ползвателят декларира, че използва предоставяната услуга за извършване на своя търговска или професионална дейност.
 10. Ползвателят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

УВЕДОМЛЕНИЯ

 1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в уеб-сайта на Доставчика и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Ползвателя.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

 1. Договорът за предоставяне на Услугите съгласно тези Общи условия се прекратява:
  1. с изтичане на срока на Договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;
  2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  3. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
  6. в случаите изрично посочени в тези Общи условия;
 1. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай, че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на тези Общи условия, приети от Доставчика, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на Услугите „Онлайн магазин“, "Споделен хостинг”.
 2. В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно договорът, сключен при тези Общи условия, то той дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на Договора.
 3. Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.
 4. В случай, че договорът сключен при действието на тези Общи условия бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
 5. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугите, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

ОТГОВОРНОСТ

 1. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на Услугите в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на Услугите или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.
 1. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.
 2. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
 4. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или незиползване на Услугите.
 5. Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя Услугите и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.
 6. Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугите, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.
 7. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила. При наличие на непреодолима сила Доставчикът следва да уведоми Ползвателя съгласно изискванията на българското законодателство.
 8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Ползвателите или към крайните потребители, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия и Общите условия на съответния Онлайн магазин или действащото законодателство от страна на Ползвател или краен потребител.
 9. Ползвателят се съгласява, че във всички случаи отговорността на Доставчика не може да надхвърля размера на тримесечен абонамент според избрания от Ползвателя абонаментен план.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Услугите.
 2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
 3. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес dreamshop.io, заедно с всички допълнения и изменения в тях.
 4. Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
 5. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.
 6. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
 7. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Общи условия, се прилагат законите на Република България .
 8. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.


Тези общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.12.2016 г.